Αρχική

Χριστουγεννιάτικες ευχές από τους Διόσκουρους

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Σωματείου μας, εύχονται ολόψυχα στους αθλητές και στους οικείους τους, Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο, Υγειές και Δημιουργικό το Νέο Έτος.Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σαςΧριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγωνο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων.Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν Υψίστοις"και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώραάστρο λαμπρό τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα,φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσι,πού εγεννήθη ο Χριστός, να παν να Τον ευρώσι.Διά Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης,αμέσως εταράχθηκε κι έγινε θηριώδης,ότι πολλά φοβήθηκε διά την βασιλείαν,μη του την πάρη ο Χριστός και χάση την αξίαν.Κράζει τους Μάγους κι ερωτά: -Πού ο Χριστός γεννάται;-Εν Βηθλεέμ ηξεύρωμεν, ως η Γραφή διηγάται.Τους είπε να υπάγωσι και όπου Τον ευρώσι,Να Τονε προσκυνύσωσιν, κι ευθύς να του το ειπώσι,οπώς υπάγη και αυτός για να Τον προσκυνήση,με δόλον ο μισόθεος για να τον αφανίση.Βγαίνουν οι Μάγοι τρέχοντες και τον Αστέρα βλέπουν,φως θεϊκό κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν.Στην Βηθλεέμ εφθάσανε, βρίσκουν την ΘεοτόκονΚρατούσε εις τας αγκάλας της τον Aγιόν της Τόκον.Γονατιστοί Τον προσκυνούν και δώρα Του χαρίζουν:σμύρναν, χρυσόν και λίβανον, Θεόν τον ευφημίζουν.Την σμύρναν μεν ως άνθρωπον, χρυσόν ως βασιλέα,τον λίβανον δε ως Θεόν σ’ όλη την ατμοσφαίραν.Αφού Τον επροσκύνησαν, ευθύς πάλι μισεύουνκαι τον Ηρώδη μελετούν να πάνε να τον εύρουνΠλην άγγελος εξ ουρανού βγαίνει, τους εμποδίζει,άλλην οδόν να πορευτούν, αυτός τους διορίζει.Και πάλιν άλλος άγγελος τον Ιωσήφ προστάζειεις Αίγυπτον να πορευθή κι εκεί να ησυχάση,να πάρη και την Μαριάμ ομού με τον Υιόν της,ότι ο Ηρώδης εζητεί τον Τόκον τον δικόν της.Μη βλέπων δε ο βασιλεύς τους Μάγους να γυρίζουν,στην Βηθλεέμ επρόσταξεν παιδια να μην αφήσουν.Όσα παιδία εύρισκον δύο χρονών και κάτωόλα να τα περάσωσι ευθύς απ’ τα σπαθιά των.Χιλιάδες δεκατέσσαρες σφάζουν σε μιαν ημέραν,θρήνον, κλαυθμόν και οδυρμόν είχε κάθε μητέρα.Κι εξεπληρώθη το ρηθέν προφήτου Ησαΐουμετά των άλλων προφητών και του Ιερεμίου:«Φωνή ηκούσθη εκ Ραμά, Ραχήλ τα τέκνα κλαίει,παραμυθία ουκ ήθελε, ότι αυτά ουκ έχει».Ιδού ότι σας είπαμεν όλην την υμνωδίαντου Ιησού μας του Χριστού Γέννησιν την ΑγίανΚαι σας καληνυχτίζουμε, πέσετε, κοιμηθείτε,ολίγον ύπνον πάρετε κι ευθύς να σηκωθήτεΣτην Εκκλησίαν τρέξατε με θείαν προθυμίανκαι με πολλήν ευλάβειαν στην Θείαν Λειτουργίαν.Κι ευθύς άμα γυρίσετε εις το αρχοντικό σας,ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σαςκαι τον σταυρό σας κάνετε, γευθήτε, ευφρανθήτε,δώστε και κανενός φτωχού όστις να υστερήται,Δώστε κι εμάς τον κόπο μας, ό,τι είναι ορισμός σας,και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.Χρόνους πολλούς να χαίρεστε, πάντα ευτυχισμένοι,σωματικά και ψυχικά να είστε πλουτισμένοιΕις έτη πολλά! dioskouroibc.gr