Αρχική

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της νέας Γ' Εθνικής

Δημοσιεύθηκε
από την ΕΠΟ η προκήρυξη για την νέα Γ’ Εθνική. Μεταξύ άλλων από την
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκε ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22
Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, ενώ θα διεξαχθεί σε έξι ομίλους.

Το
Πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2013 – 2014, το οποίο
θα
διεξαχθεί σε έξι (6) Οµίλους.
Άρθρο 1. ∆ιατάξεις
διεξαγωγής
Όλοι
οι αγώνες του Πρωταθλήµατος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται σύµφωνα µε
τις
διατάξεις:
α)
Των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το ∆ιεθνές
Συµβούλιο
της F.I.F.A.
β)
Των Κανονισµών της Ε.Π.Ο.
γ)
Των αποφάσεων του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. που ρυθµίζουν ή θα ρυθµίζουν ειδικά
θέµατα,
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
Άρθρο 2. Έννοια Προκήρυξης
Η
Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ της
Ε.Π.Ο.,
ως ∆ιοργανώτριας, και των Σωµατείων που µετέχουν στο Πρωτάθληµα της
Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας.
Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής /
Έναρξη
Με
τη   δήλωση συμμετοχής, που έχει ήδη
περιέλθει στην Ε.Π.Ο., τα Σωματεία
αποδέχονται,
χωρίς επιφυλάξεις, το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και τους
όρους της Προκήρυξης και της αντίστοιχης οικονομικής εγκυκλίου, διαφορετικά αποκλείονται
του Πρωταθλήματος με απόφαση της Επιτροπής Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
Η
ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για τις 22 Σεπτεμβρίου 2013
Άρθρο 4. Ειδικές διατάξεις.
α. Γήπεδα: Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγονται,
υποχρεωτικά σε γήπεδα τα οποία είναι εφοδιασμένα με την νόμιμη άδεια καταλληλότητας
και
διαθέτουν
χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση.  Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με χλοοτάπητα
δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.
Σε
περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα,
κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή Γ΄ Εθνικής θα μπορεί να
ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο βρίσκεται εντός των γεωγραφικών
ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους όρους της
διοργάνωσης.
Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης
αγώνα
ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους
ενδιαφερόμενους
τουλάχιστον 24 ώρες (άρθρο 22 παρ.2 του Κ.Α.Π.) πριν την έναρξή του.
Τα
αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ώρας, ημέρας και
γηπέδου,
θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία έως και πέντε (5) ημέρες
πριν
τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το
βάσιμο ή όχι.
Τα
Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος
στα κοινοτικά – δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και
στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
β. Προπονητές: Όλα τα σωματεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με
προπονητή
– προπονητές διπλωματούχους, U.E.F.A. Β΄ και άνω, οι οποίοι θα
φέρουν
την Ειδική Ταυτότητα, που εκδίδει η Ε.Π.Ο., καθώς και το δελτίο
γ. Πρόγραμμα Αγώνων: Θα προκύψει μετά τη δημόσια κλήρωση, που θα γίνει
σε
ημερομηνία
και τόπο που θα γνωστοποιηθεί στα σωματεία με νεώτερο έγγραφό μας.
δ. Ποδοσφαιριστές: Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα
δικαιολογητικά
του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Επιτρέπεται
η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών,
που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η
αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας
άνω των τριάντα τριών (33) ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2013-2014
εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1980
ε. Ομάδες Υποδομής: Όλα τα Σωματεία
υποχρεούνται να συμμετάσχουν, με την
ανάλογη
ομάδα, στο Πρωτάθλημα Υποδομών της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν.
Το
Σωματείο υποχρεούται, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής
κατηγορίας
, να υποβάλει στην Ε.Π.Ο. (υπόψη της Επιτροπής Γ΄ Εθνικής) αντίγραφο της
δήλωσης Συμμετοχής στο ως άνω πρωτάθλημα.
Σε
περίπτωση που δεν συμμετάσχει πλήρως, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή, στα
πρωταθλήματα
υποδομής της Ε.Π.Σ. απαγορεύεται η συμμετοχή του, με όλες τις
προβλεπόμενες
κυρώσεις, στους αγώνες πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, έως την συμμόρφωσή του με
την παραπάνω υποχρέωσή του.
 Η Επιτροπή Γ΄ Εθνικής έχει το δικαίωμα να
ζητεί, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, επίσημη ενημέρωση από τις Ε.Π.Σ. για το
θέμα.
στ. Ιατρός: Η παρουσία γιατρού αγώνα
είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την
υποχρέωση
να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό
στοιχείο
(ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
Άρθρο 7. Προβιβασμός –
Υποβιβασμός
Μετά
την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα προβιβαστούν στη Football League
έξι (6) ομάδες (η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε Ομίλου), θα υποβιβαστούν στα πρωταθλήματα
ευθύνης των Ε.Π.Σ. σαράντα έξι (46) ομάδες και θα παραμείνουν στην κατηγορία
πενήντα (50) ομάδες.
Οι
προβιβαζόμενες ομάδες θα καταθέσουν υποχρεωτικώς φάκελο στην αρμόδια
επιτροπή
αδειοδότησης της ΕΠΟ, που θα εγγυάται τα απαιτούμενα κριτήρια της
αδειοδότησης
για τη συμμετοχή στη Β΄ Εθνική κατηγορία και την δυνατότητα του σωματείου να
συγκροτήσει και να λειτουργήσει ως ΠΑΕ.
Ο
υποβιβασμός των ομάδων στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ ( 46 ομάδες) θα γίνει
ως ακολούθως: Από τους τρεις ομίλους των δεκαέξι (16) ομάδων και τον ένα των
δεκαπέντε (15) ομάδων, που θα προκύψει από κλήρωση, θα υποβιβαστούν οχτώ (8)
ομάδες.
Από
τους δύο άλλους ομίλους των δεκαπέντε (15) ομάδων θα υποβιβαστούν εφτά (7)
ομάδες.
Προβιβασμός από Ε.Π.Σ. ( για
περίοδο 2014 / 2015)
Οι
πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3)
δευτεραθλήτριες
ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, θα
πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
Θα
συγκροτηθούν δεκατέσσερις (14) όμιλοι των τεσσάρων (4) ομάδων έκαστος. Οι ομάδες
θα αγωνιστούν σε διπλούς (εντός – εκτός έδρας) αγώνες.
Η
πρώτη της τελικής βαθμολογίας ομάδα κάθε Ομίλου, συνολικά δεκατέσσερις (14) ομάδες,
θα προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
Συνολικά
η Γ΄ Εθνική Κατηγορία της περιόδου 2014 / 2015 θα απαρτίζεται από
εξήντα
τέσσερις (64) ομάδες, κατανεμημένες σε τέσσερις (4) Ομίλους των δεκαέξι (16)
ομάδων έκαστος.
Άρθρο 8. Καταρτισμός Ομίλων
Οι
όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι
εφικτό. Αν ο αριθμός των ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις αυτές
θα κατανεμηθούν, με κλήρωση, σε περισσότερους του ενός ομίλους.
Οι
όμιλοι 5ος και 6ος θα συγκροτηθούν από τις ομάδες των Ε.Π.Σ. της Κρήτης, των Κυκλάδων
και της Αττικής ως εξής: Οι ομάδες των ΕΠΣ της Κρήτης (Χανίων,
Ρεθύμνου,
Ηρακλείου, Λασιθίου) θα κατανεμηθούν, κατόπιν κλήρωσης, ανά τέσσερις σε κάθε
όμιλο. Οι ομάδες της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, με την ίδια ως άνω διαδικασία, θα κατανεμηθούν
ανά μια σε κάθε όμιλο. Οι ομάδες των ΕΠΣ της Αττικής ( Αθήνα, Πειραιάς, ΕΠΣΑ,
ΕΠΣΑΝΑ) θα κατανεμηθούν, επίσης, μετά από ενιαία κλήρωση, στους δύο ομίλους.
Προτεινόμενες
ημερομηνίες και ώρες αγωνιστικού προγράμματος   
             
              

        22-09-2013
   16:30

        29-09-2013
   16:30

        06-10-2013    16:00

        20-10-2013    16:00

        27-10-2013     
16:00

        03-11-2013    15:00

        10-11-2013     
15:00

        24-11-2013    15:00

        01-12-2013     
15:00
10η
     08-12-2013
    15:00
11η      22-12-2013     15:00
12η
     05-01-2014
    15:00
13η
     12-01-2014
    15:00
14η
      19-01-2014    15:00
15η
      26-01-2014    15:00
Β΄
Γύρος
16η      02-02-2014  15:00
17η      09-02-2014  15:00
18η      16-02-2014    15:00
19η      01-03-2014    15:00  (Σάββατο)
20η      09-03-2014    15:00
21η      16-03-2014   15:00
22η      23-03-2014   16:00
23η      30-03-2014   16:00
24η      06-04-2014   16:00
25η      13-04-2014   17:00
26η      27-04-2014   17:00
27η      04-05-2014   17:00
28η      11-05-2014   17:00
29η      18-05-2014   17:00
30η
    25-05-2014    17:00