Η κατανομή των αξιωμάτων στο νέο Δ.Σ. του Ερμή Πλατανορρεύματος