Επήλθε συμφωνία - Συνενώνονται Μακεδονικός και Ακαδημία Σιάτιστας