Αρχική

Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας ΕΠΟ ορισμένου χρόνου - Τα παράβολα

Για την έκδοση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Ορισμένου Χρόνου οι τιμές των παραβόλων διαμορφώθηκαν ως εξής:


Δελτία τριών (3) ετών: Πενήντα (50,00) ευρώ
Δελτία δύο (2) ετών: Εξήντα (60,00) ευρώ
Δελτία ενός (1) έτους: Ογδόντα (80,00) ευρώ