Αρχική

ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. – LEADER 2023-2027

ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. - LEADER 2023-2027https://tharos.gr/wp-content/uploads/2022/12/111-300x215.jpg 300w, https://tharos.gr/wp-content/uploads/2022/12/111-1024x735.jpg 1024w, https://tharos.gr/wp-content/uploads/2022/12/111-768x551.jpg 768w, https://tharos.gr/wp-content/uploads/2022/12/111-120x86.jpg 120w, https://tharos.gr/wp-content/uploads/2022/12/111-350x250.jpg 350w, https://tharos.gr/wp-content/uploads/2022/12/111-750x538.jpg 750w" sizes="(max-width: 1115px) 100vw, 1115px" title="ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. - LEADER 2023-2027">

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» μετά από τριάντα (30) έτη επιτυχημένης διαδρομής διεκδικεί την υλοποίηση μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π377-4.1. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027».

Η επιλογή των τοπικών προγραμμάτων LEADER και ειδικότερα η επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την πρόσκληση: 2545/10-10-22/ΦΕΚ 5361/Β/2022.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, αναπτύσσεται στο πλαίσιο 9 ειδικών στόχων. Η πολιτική της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου 8:

“Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας".

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.

Δεδομένης της διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των απρόβλεπτων γεγονότων, όπως η πανδημία COV-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις και η κλιματική αλλαγή, που έχουν δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση.

Βασικά στοιχεία των τοπικών στρατηγικών σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι η υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και της Πράσινης Βίβλου για την αγροτική ανάπτυξη, η καινοτομία για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιοικονομίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολιτικών των «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υποπεριοχών των περιοχών LEADER.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ενδεικτικά μπορεί να έχει την κάτωθι εταιρική σύνθεση:

  • ΟΤΑ Ά βαθμού
  • Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
  • Επιστημονικοί Φορείς
  • Επιμελητήρια
  • Φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων

Η ΑΝΚΟ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα φροντίσει για τη σύσταση ανάλογης  Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ώστε να αποτελέσει την Ομάδα Τοπικής Δράσης  (ΟΤΔ) για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει η ΟΤΔ να προτείνει την περιοχή παρέμβασης:

  • αφού πραγματοποιήσει διαβούλευση με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό εφαρμόζοντας την προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.
  • Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 - 150.000 κατοίκους.

(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011)

  • Εξαιρούνται οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων.(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011)