Αρχική | Ιστολόγια | Το ιστολόγιο του/της

Απάντηση προς την ασάφεια νόμων για την απόφαση της ΕΚΑΣΔΥΜ

Απάντηση προς την ασάφεια νόμων για την απόφαση της ΕΚΑΣΔΥΜ.

Στους κανονισμούς τις Ε.Ο.Κ. και συγκεκριμένα στο  ΑΡΘΡΟ 54 - ENΣTAΣEIΣ – ΛOΓOI KAI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ YΠOBOΛHΣ KAI AΠOΔOXHΣ TOYΣ  παράγραφο 10 . Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητή ΄λόγω πλαστοπροσωπίας ή αλλοίωσης και πλαστογραφίας στοιχείων αθλητικού δελτίου (π.χ. αλλαγής φωτογραφίας, ονομάτων, ηλικίας κ.λ.π.) η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα να ερευνήσει την βασιμότητα των λόγων που στοιχειοθετούν κάθε σχετική παράβαση αυτεπάγγελτα είτε στις περιπτώσεις που το ενιστάμενο σωματείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασής του είτε να ερευνήσει κάθε περίπτωση μεταγενέστερης του αγώνα σχετικής καταγγελίας που θα υποβληθεί από σωματείο στην Ομοσπονδία και πάντως εντός πέντε (5) πλήρων εργασίμων ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση . Πρώτον δεν αναφέρει πουθενά για διπλή ιδιότητα αθλητή.

Και δεύτερων στο ΑΡΘΡΟ 57 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ :
1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς και δεν ρυθμίζεται από την Γενική και Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, καθώς επίσης για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που, τυχόν, θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα ρύθμισής τους ανήκει στο  Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
2. Οι αποφάσεις αυτές του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. θεωρούνται ότι έχουν την αυτή νομική ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
3. Η εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. είναι υποχρεωτική για όλα τα πρωταθλήματα που διεξάγονται στην Ελλάδα, Εθνικά και Τοπικά καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας, χωρίς καμία εξαίρεση.
4. Σε περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που δεν έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των σωματείων - μελών της Ε.Ο.Κ., θα έχει σαν έννομη συνέπεια ακόμη και την ακύρωση αγώνων του Πρωταθλήματος στο οποίο εφαρμόσθηκαν.
5. Κανονισμοί, αποφάσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, που έρχονται σε αντίθεση με την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καθώς και με το σύνολο των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., δεν έχουν καμία ισχύ και εφαρμογή.
6. Διατάξεις τις οποίες ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. θα θεωρήσει ότι θα συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του οποίου έχει την ευθύνη της διοργάνωσης,
συμπεριλαμβάνονται στην Προκήρυξη αυτού, υπό την προϋπόθεση να μην έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και ταυτόχρονα, να έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής του  Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Συνεπως η ίδια η Ε.Ο.Κ προβλέπει ασάφειες και αποσαφηνίσεις.H κρίση δικιά σας.
Και για να ενημερώσουμε για το τελικά τι έγινε η ομάδα των Διόσκουρων αρχικώς καλώς δεν μηδενίστηκε αλλά στην συνέχεια με απόφαση που στηρίχθηκε στο Άρθο 54 παρ.8.10 των κανονισμών της Ε.Ο.Κ που δεν αποσαφηνίζει την διπλή ιδιότητα παρά μόνο την πλαστοπροσωπία ή αλλοίωση και πλαστογραφία στοιχείων αθλητικού δελτίου (π.χ. αλλαγής φωτογραφίας, ονομάτων, ηλικίας κ.λ.π.) να µηδενιστεί σύμφωνα με πλήρη αντίθεση του άρθου 83 παρ. 4 τον κανονισμών της Ε.Ο.Κ και σύμφωνα και σε συνδυασμό των άρθων 54 παρ 8.10,47 παρ.2, 82, 77 και 87